Beverly Pepper durante la creazione di una scultura in lamiera. 1962

Fotografie realizată de:
Cod: 01991

Ani:
Locuri:
Teme:
Album:
În prim plan:

Trimite-ne un comentariu